Youth Card - hanke

Lisätietoja Erasmus+ - hankkeesta nuorisokortin takana

YOUTH CARD – projekti toteutti nuorisotyötä tukevan digitaalisen työkalun, joka auttaa tuomaan yhteen nuorisotyötä tekevät organisaatiot, jakamaan tietoa nuorille tarjolla olevista palveluista ja aktiviteeteista, sekä keräämään tilastollista tietoa näiden palveluiden käytöstä. Tätä tietoa voidaan hyödyntää, kun pyritään rahoittamaan palveluita, jotka parhaiten tavoittavat nuoria siellä, missä palveluille on eniten tarvetta. Nuorille tätä työkalua edustaa digitaalinen mobiili nuorisokortti.

Tämän lisäksi kehitetty työkalu sisältää nykyaikaisia ja innovatiivisia tukimekanismeja nuorten aktivoimiseksi, kuten palkitsemis- ja pelillistämismekaniikkoja, kohdistettuja etuja, sekä mahdollistaa nuorten oman Aktiivisuus-CV:n luomisen, joka voi auttaa heitä löytämään sisäisiä vahvuuksiaan, sekä työpaikkojen haussa.

Tilastollisen tiedon kerääminen nuorten kiinnostuksesta, sekä osallistumisesta tarjolla oleviin aktiviteetteihin ja tämän informaation ohjaaminen edelleen työkaluihin, joita käytetään nuorisotyön auditoinnissa nostaa koko sektorin työn laadun arvioinnin laatua. 

Tavoitteiden saavuttamiseksi YOUTH CARD – projekti kehitti kolme tuotosta, joissa digitaalista Nuorisokorttia pilotoitiin viidessä EU-maassa: Suomen lisäksi Kroatiassa, Tsekissä, Saksassa ja Portugalissa.

Projektipartnereiden toiminta-alueilla nuorten kanssa toimivat organisaatiot otettiin mukaan Nuorisokortti-ekosysteemiin. Projektissa kehitettiin näiden toimijoiden verkostoitumista, sekä työn tulosten dokumentoimista auttavia toimintoja, sekä erityisesti nuoria voimaannuttavia välineitä, kuten Aktiivisuus-CV. 

Viimeisessä vaiheessa kehitetttiin ja testattiin mobiilisovellus, joka tukee kaikkia osapuolia ja erityisesti nuoria löytämään mielenkiintoisia aktiviteetteja ja kehittämään itseään yhteisöjensä aktiivisina jäseninä.

Nuorisotyöntekijöitä varten tuottiin Koulutusmanuaali auttamaan ammatillista kehittymistä ja Nuorisokortti-ekosysteemin tehokasta hyödyntämistä osana omaa työtä.

Päättäjien informoimiseksi projektin huomioista ja havainnoista tuotettiin toimintatapasuositusdokumentti.

Tämän projektin toteuttajat, jotka ovat nuorisotyön toteuttajia, tai alueellisia rahoittajia, tai molempia, loivat alueellisen Nuorisokortti-ekosysteemin jokaisessa osallistujamaassa, tavoittaen yhteensä tuhansia nuoria projektin aikana. 

Projektin päättyessä jokaisella osallistuvalla alueella tai organisaatiolla on parempi näyttöön pohjautuva ymmärrys heidän tarjonnastaan nuorille, sekä järjestettyjen aktiviteettien todellisesta vaikutuksesta.

Pidemmällä tähtäimellä tätä tietoa voidaan hyödyntää nuorisosektorilla käytettävissä olevan rahoituksen kohdistamisessa parhaalla mahdollisella tavalla.